Schoolvisie

In deze visietekst rond opvoeding en onderwijs wil het schoolteam een aantal principes stellen die de grondslag vormen voor de dagelijkse omgang met de leerlingen. Omdat wij samen deze verantwoordelijkheid dragen, hebben wij samen deze tekst opgesteld.

Deze visietekst is een werkdocument en dus voor aanpassingen vatbaar, in onderling overleg met de teamleden.     


 

Elk kind centraal

We streven naar de gehele ontwikkeling van elk kind.

In dit geheel onderscheiden we 4 H’s:

–     Hoofd:           functionele taal en wiskunde, ervaringsgerichte wero, projecten, …

–     Handen:        motorische ontwikkeling: muzische vorming, sport, …

–     Hart:             gevoelsleven: vooral leren, kunnen en zichzelf durven zijn op een

aanvaardbare manier

–     Harmonie:     samenleven in een “school”-gemeenschap

Zo willen we op een creatieve manier een evenwicht bereiken tussen hoofd, handen en hart en tot harmonie komen.


 

Positief, veilig leerklimaat

Wij streven naar de ontwikkeling van het “totale” kind. Daarom vinden we dat er een positief, veilig leerklimaat in onze school moet zijn. Dit wordt mee bepaald door de wijze waarop leerlingen, leerkrachten, paramedici en directie met elkaar omgaan. Zo proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.


Handelingsgericht onderwijs 

We kiezen voor kwaliteitsvol onderwijs. Bij de kinderen proberen we steeds hun grenzen te verleggen. Zowel het leerproces als het resultaat zijn belangrijk. De grote betrokkenheid van het team op de inhoud van het onderwijsaanbod zorgt voor een bewaking van het kwaliteitsonderwijs. Door zelfevaluatie, toetsing aan standaardnormen en evaluatie door externen willen we de beoogde kwaliteit nastreven/behouden.

 

Handelingsplanning is een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen op eigen tempo en

volgens eigen mogelijkheden.

Het is een cyclisch proces waarop handelen in een school voor buitengewoon onderwijs gebaseerd is.

Handelingsplanning gebeurt op drie niveaus:

  • Op niveau van de school: het product hiervan is het schoolwerkplan
  • Op niveau van een leerlingengroep: dit wordt uitgeschreven in een groepswerkplan
  • Op niveau van de individuele leerling: dit resulteert in het individueel handelingsplan.

We streven ook naar een kwaliteitsvolle schoolomgeving: gezelligheid in de klas, netheid en hygiëne, veiligheid en gezonde voeding, aangepast en actueel materiaal.


Elk teamlid doet ertoe.

Teamleden leveren een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. De leerkracht is zich bewust van zijn eigen mens- en maatschappijbeeld en hij weet op welke normen en waarden de schoolvisie en het pedagogisch project zijn gebaseerd.


 

Samenwerkingsverbanden

Ouders

We hechten veel belang aan de participatie van ouders binnen de schoolwerking via de ouderraad, ouderpraatgroepen, projecten en evenementen. Ouders krijgen de kans om samen met het team hun kinderen te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan.

Om een goed samenwerkingsverband te verkrijgen is het belangrijk dat ouders en school als gelijkwaardige partners functioneren, waarbij de partners gezamenlijke maar ook eigen verantwoordelijkheden hebben.

Clb en externen

Het is belangrijk dat school, clb en externen nauw kunnen samenwerken. Het belang van het kind staat hier centraal.

Scholengemeenschap

Binnen onze scholengemeenschap Beerse, maar ook in onze ruimere regio zijn er samenwerkingsverbanden met het basisonderwijs, o.a.:  de speelleerklas, GON-begeleiding, logo-ondersteuning onder de vorm van screening van kleuters en kiné-ondersteuning onder de vorm van schrijfmotoriek.

Deze samenwerking is van belang om kinderen, die uitvallen op één of meerdere vlakken, vlug te kunnen opmerken en te ondersteunen.  De expertise van het buitengewoon onderwijs wordt ten gunste van die kinderen gebruikt.


Innovatie

We kiezen voor een steeds vernieuwende aanpak als dit ons onderwijsaanbod kan verbeteren. De reeds verworven expertise bouwen we verder uit. Door nascholing, door in dialoog te gaan met elkaar en door expertise te delen komen we tot vernieuwing.

We werken aan een aangenaam leef- en leerklimaat door de nadruk te leggen op duidelijkheid, differentiatie en taalvaardigheid.

Bij ons krijgt elk kind de kans om kind te zijn.